Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

INFO dla uczniów

 

ROK 2017/18 - informacje o konkursach dla uczniów

 


 

Diecezjalny konkurs plastyczny "Dary Ducha Świętego"

dla uczniów klas 1-3.

Technika prac dowolna, format dowolny A3- A4.

Termin oddania prac 26 stycznia 2018r.

 


Konkurs wiedzy dla uczniów kl.IV-VII o Janie Pawle II.

Termin styczeń - marzec 2018r.

 


 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej "ŚW. JAN PAWEŁ II" - klasy IV-VII

Termin grudzień 2017r.- styczeń 2018r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "MÓJ PROJEKT SZTANDARU SZKOŁY" dla klas IV-VII.

Termin listopad-grudzień 2017r.

 Szkolny Konkurs Plastyczny "JAN PAWEŁ II - PORTRET" dla klas 0-3

Termin listopad-grudzień 2017r.

 SZKOLNY KONKURS "BOŻONARODZENIOWE KARTKI"

Konkurs przeznaczony dla klas 0-VII.

Uczestnik może wykonać kartki świąteczne.

Technika dowolna.

Termin oddania prac 8.12.2017r.

Organizatorzy- nauczyciele świetlicy.

Zapraszamy do udziału!

 


Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Bliskie spotkanie z gramatyką języka ojczystego

 


REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VII. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu

 

 KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

 Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 22 marca 2018 roku.

 

 


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

"MISTRZ ORTOGRAFII"

I etap- wewnątrzklasowy- 12.12.2017r.

II etap- międzyklasowy- 09.01.2018r.

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VII.

Życzymy powodzenia! Organizatorzy.


 

POWIATOWY KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Końskich.

Konkurs trwa od 2 listopada do 24 listopada 2017r.

Prace należy wykonać w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych metod. Można stosować techniki mieszane.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę, prace mogą być zbiorowe.

Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryką autora, wg wzoru:

Imię i nazwisko oraz data urodzenia autora pracy

Adres zamieszkania

Telefon

Adres e-mail

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 KOKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III

"MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"


Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Termin nieprzekraczalny do 02.10.2017r.

Prace powinny spełniać następujące kryteria - A4, płaska, papierowa, na odwrocie opisana imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.

Ocenie podlegać będą: samodzielność, ciekawy pomysł, interesujące wykonanie.

Wyniki zostaną ogłoszone 12 października 2017r. na stronie internetowej Organizatora www.centrumbajki.pl w zakładce aktualności.............................................................................................................................

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

dla klas 0-VII


Zaprojektuj "Sukienkę dla Maryi Matki Bożej Królowej Polski".

Technika dowolna

Format A-3 lub A-4

Termin do 22.09.2017r.

...................................................................................................................................................................... 


 

 XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

 

 

     KONKURS LITERACKI

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV – VI

 

List do ulubionego bohatera literackiego - Podziwiam Cię

 

Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach.

 

Koordynator Konkursu: p. Anna Popiel

 

Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. Ponadto konkurs ma na celu:

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do swojego ulubionego bohatera literackiego napisany odręcznie, czytelnym pismem;

 

b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

 

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 

d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły - organizatora konkursu;

 

e)    w kopercie, oprócz listu, powinna znaleźć się także  metryczka konkursowa oraz zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 

 

Ocena prac:

 

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasa – IV, klasa V oraz klasa VI.

 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

 

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem 15 marca 2017 r.;

 

Wyniki i nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani oraz zaproszeni na wręczenie nagród, które odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

 

 

 

Serdecznie  zapraszamy do udziału w  Konkursie wszystkich, którzy chętnie sięgają po pióro oraz listy piszą… 

 

Szkolny Konkurs Poetycki

 

Czy łatwo być poetą?

 

Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim  Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

CELE KONKURSU:

 

1. Zainteresowanie uczniów poezją, budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów;

 

2. Rozwijanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, umiejętności językowych;

 

3. Poznanie siebie samego, swoich możliwości;

 

4. Rozwijanie talentów poetyckich najmłodszych uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

2. Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia piękna przyrody, uczuć i emocji z nią związanych. Każdy uczeń może napisać jeden wiersz o wybranej porze roku lub o wszystkich czterech.

 

3. Wymogi formalne:

 

a) Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.

 

b) Wiersze napisane komputerowo na kartce o formacie A 4 należy  dostarczyć do organizatora Konkursu do dnia 15 marca 2017 roku. 

 

c)Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

 

d)Przekazane wiersze przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wierszy na stronie internetowej SP w Wilczkowicach.

 

4. Komisja konkursowa dokona oceny twórczości uczniów według następujących kryteriów:

 

a) Tematyka i budowa wierszy, zgodność z tematem,

 

b) Oryginalność ujęcia tematu,

 

c) Ogólny wyraz artystyczny, dobór środków artystycznego wyrazu,

 

d) Poprawność językowa.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Na laureatów czekają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Ponadto wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane  w programie artystycznym dnia 20 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Jak nie dać plamy i wyjść z twarzą ze spotkania ze związkami frazeologicznymi.

 

Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak
 

 

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
 • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
 • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
 • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

 • Związki frazeologiczne.
 • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
 • Środki stylistyczne.
 • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 marca 2017 roku.