Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.::Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.::Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach - witamy na naszej stronie internetowej.

INFO dla uczniów

 

 XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

 

 

     KONKURS LITERACKI

 

Międzyszkolny Konkurs Literacki dla uczniów klas IV – VI

 

List do ulubionego bohatera literackiego - Podziwiam Cię

 

Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach.

 

Koordynator Konkursu: p. Anna Popiel

 

Głównym celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu. Ponadto konkurs ma na celu:

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

a)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do swojego ulubionego bohatera literackiego napisany odręcznie, czytelnym pismem;

 

b)   uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania;

 

c)    prace powinny być wykonane własnoręcznie, w formacie A- 4, objętość minimalna – 1 strona, maksymalnie 2 strony;

 

d)   prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu A -4, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły - organizatora konkursu;

 

e)    w kopercie, oprócz listu, powinna znaleźć się także  metryczka konkursowa oraz zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 

 

Ocena prac:

 

 Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: klasa – IV, klasa V oraz klasa VI.

 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

 

Ostateczny termin nadsyłania listów upływa z dniem 15 marca 2017 r.;

 

Wyniki i nagrody:

Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani oraz zaproszeni na wręczenie nagród, które odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

 

 

 

Serdecznie  zapraszamy do udziału w  Konkursie wszystkich, którzy chętnie sięgają po pióro oraz listy piszą… 

 

Szkolny Konkurs Poetycki

 

Czy łatwo być poetą?

 

Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim  Obraz piórem malowany - cztery pory roku w poezji.

 

CELE KONKURSU:

 

1. Zainteresowanie uczniów poezją, budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów;

 

2. Rozwijanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, umiejętności językowych;

 

3. Poznanie siebie samego, swoich możliwości;

 

4. Rozwijanie talentów poetyckich najmłodszych uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.

 

2. Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia piękna przyrody, uczuć i emocji z nią związanych. Każdy uczeń może napisać jeden wiersz o wybranej porze roku lub o wszystkich czterech.

 

3. Wymogi formalne:

 

a) Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.

 

b) Wiersze napisane komputerowo na kartce o formacie A 4 należy  dostarczyć do organizatora Konkursu do dnia 15 marca 2017 roku. 

 

c)Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

 

d)Przekazane wiersze przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wierszy na stronie internetowej SP w Wilczkowicach.

 

4. Komisja konkursowa dokona oceny twórczości uczniów według następujących kryteriów:

 

a) Tematyka i budowa wierszy, zgodność z tematem,

 

b) Oryginalność ujęcia tematu,

 

c) Ogólny wyraz artystyczny, dobór środków artystycznego wyrazu,

 

d) Poprawność językowa.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Na laureatów czekają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Ponadto wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane  w programie artystycznym dnia 20 marca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs  pod hasłem  Klasowy Mistrz Języka Polskiego

 

Jak nie dać plamy i wyjść z twarzą ze spotkania ze związkami frazeologicznymi.

 

Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak
 

 

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:

 

  • Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka.
  • Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych.
  • Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
  • Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci.

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności konkursowych.

 

  • Związki frazeologiczne.
  • Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika, zaimka, przyimka, spójnika.
  • Środki stylistyczne.
  • Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”.

 

Organizacja konkursu.

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI. Każdy chętny  uczeń uzupełnia test konkursowy i tym samym ma okazję wykazania się poziomem swojej wiedzy oraz szansę zdobycia tytułu KlasowegoMistrza Języka Polskiego.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny prac uczniów w skali punktowej. Uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów otrzymają celujące oceny cząstkowe z języka polskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 20 marca 2017 roku.